İlçe Girişi Cumhuriyet Bulvarı Sıcak Asfalt Çalışmaları
Tufanbeyli'de Ramazan Bir bAŞKa...
Ramazan İftar Programımızdan...
TERMİK SANTRAL AÇILIŞINDAN....

Zabıta Talimatnamesi

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ

TUFANBEYLİ BELEDİYE ENCÜMENİNİN NİN 05.08.2014 TARİH VE 102 NOLU KARARI İLE

ZABITA MEMURLARININ GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ VE SONUÇLARI

TALİMATNAMESİ

1-BÖLÜM

 AMAÇ :

Bu talimatname TUFANBEYLİ Belediye hudutları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. 

 GEREKÇE :

Bu Talimatname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, aynı kanunun 15/b maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 KAPSAM :

Bu Talimatname, TUFANBEYLİ Belediyesi ve mücavir alan hudutları içinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 (3301) sayılı Çevre Kanunu, 80 sayılı Hal Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu, 7201-3220 sayılı Tebligat Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili yönetmeliğin, 1608 Sayılı Kanun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu,5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu, 4207 sayılı Kanun (5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve diğer kanunlar gereğince uyulması, yapılması gereken kural ve yasaklar ile belirlenmiş tedbirleri kapsar.

 

BÖLÜM 2
Zabıta Talimatnamesi Ceza Miktarları

1

Bilimum yenilecek içilecek gıda maddeleri ve 3489 sayılı pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun kapsamına giren maddeleri üzerine cins ve fiyatlarını belirten etiketi koymayanlardan 12 TL dir.

2

Mesire yerleri ve parkları, Pazar yerleri veya yollarda umumi yerlerden bisiklet vb. ile geçmek (çocuk arabaları, tekerlekli bisiklet ile sakatlarınki hariç) 12TL dir.

3

Kar hadleri ve azami satış fiyatları tespit edilmiş olan maddelerin faturasını ibraz etmeyen sabit ve seyyar esnaflardan 56 TL

4

Pazar hitamında Pazar yerinde ve cadde sokaklardan tezgah ve malları bırakan veya kaldırmayanlardan 56 TL

5

Pazar yerinde atık, çürük meyve ve sebze yaprakları ile kabukları çöp kutusuna koymayanlardan olduğu yerde bırakıp çevreyi kirletenlerden 17 TL

6

Temiz olmayan sularda sebze, meyve ve yiyecek maddelerini yıkayanlar ile ıslatan veya bu sularda ıslatılmış çuval veya benzerlerinin bu maddelerin üzerini örtenlerden 17 TL

7

Pazar kurulan günlerden hariç günlerde Pazar yerinde satış yapmak ve sergi açmak 56 TL

8

Pazar yerinde Belediyece tespit edilmiş yerlere tezgah kurarak, kiraya vererek ve yerini başkasına verip kiralamak ve satmak 112 TL

9

Pazar yerinde satışa arz edilen bilimum gıda maddeleri hasır ve benzerleri üzerinde veya yere dökerek satanlardan bu maddelerin bulunacağı tezgahlar en az yerden 50cm yükseklikte olacaktır veya kaplarını boşaltmadan satışa arz edecektir. Aksi halde 12 TL

10

Belediyeden müsaade almadan kavun-karpuz sergisi yapan ve bu sergilerde sebze, meyve satanlardan ve mevsim hitamında sergilerini kaldırmayanlardan 112 TL

11

Pazar kurulan yerlerde saat 09.00’dan sonra Pazar içerisinde vasıta sokulması yasaktır. Bu hallerde 23 TL

12

Sebze meyve pazarında zabıta müsaadesi almadan satış yapmak gayesi ile manav ve seyyar manavlardan 34 TL

13

Sebze ve meyve pazarlarında gelişi güzel yük indiren motorlu taşıt sahiplerinden ( yaz aylarından 07:00’a kış aylarında 09:00’a kadar serbesttir) bu saatler dışında hareket edenlerden 28 TL

14

Zabıtadan müsaade almadan kamyonlardan karpuz-kavun vs. satanlardan 56 TL

15

Pazar yerine üretici tarafından halka doğrudan satılmak üzere gelen sebze ve meyvelerin Pazar yerinde toptan olarak toplayan manav,seyyar manav, kapkacak satanlardan 56 TL (Pazar yeri içinde üretici tarafından gelen malın çoğunluğuna göre fiyat istikrarını bozmayacak şekilde toptan alım satım, saat 12.00’dan sonra zabıta müsaadesi ile yapılır.)

16

Pazar yerinden mal getiren nakliye araçlarının güzergahları zabıtaca belirlenir. Zabıtanın gösterdiği güzergahı takip etmeyen otobüs, minibüs, taksi, traktör, kamyon, vs. gibi araçlara 23 TL

17

Nakliye araçlarının mallarını yıkacağı yerleri zabıta belirler aksi hareket edip zabıtanın talimatı dışında rasgele mal yıkarak insan ve araç trafiğini engelleyenlerden 56 TL.

18

Zabıtanın müsaadesi olmadan araç üzerinde hiçbir yerde satış yapılamaz. Aksi davrananlara 45 TL

19

Zabıtanın gösterdiği yer ve miktarlardan fazla yer işgal eden geliş geçişi engelleyen bir başkasının satışına veya alış verişine mani olanlardan 34 TL

20

Sattıkları malın erimiş, çürümüş, kokmuş nitelikte olması halinde hemen imha edilir. 56 TL para cezası yazılır.

21

Sergi pazarında tuhafiye, kavvafiye , züccaciye, manifatura, pamuk, attariye vs. satış yapanlar Pazar yerlerinde satış yapabilmeleri için ruhsata tabii tutulur. Ruhsatsız çalışanlar hakkında 56 TL para cezası uygulanır.

22

Sergi pazarında hiçbir suretle araç üzerinde satış yapılamaz. Muhalefeti halinde 56 TL para cezası yazılır.

23

Çadır kurmak için asfalt veya beton gibi masrafla düzenlenmesi yapılan yerlere çivi çakılmaz, tahrip edilemez. Aksine davranışta 112 TL para cezası yazılır.

24

Özellikle sebze pazarında eskimiş, kullanılmış hiçbir mal satılamaz. Aksine davranışta mal müsadere edilir ve 28 TL para cezası yazılır.

25

Sebze, meyve sergi pazarında çevreyi her ne suretle olursa olsun kirleten, hareketleri ile toplumu tedirgin edenlere 34 TL para cezası yazılır.

26

Sebze ve meyve pazarlarında satış yapan özellikle al-sat yapan seyyar manavlara caydırıcı unsuru olması nedeni ile mutlaka esnaf sıhhat cüzdanı olması gerekir, nedeni sorulmadan zabıta veya kontrol ekibine ibraz eder. Aksine davranışta 34 TL para cezası uygulanır.

27

Pazar kurulan yerlerde bakkal ve market emtiaları sağlığa aykırı halde satılamaz. Aksine davranışta 56 TL tekerrüründe 112 TL para cezası yazılır.

28

Pazar kurulan yerlere alışveriş yapmak amacı ile gelip araçlarını gelişi güzel yerlere park edip trafik akışını engelleyenlerden 56 TL para cezası uygulanır.

32

Pazar yeri haricinde tezgah kurup satış yapanlara 34 TL para cezası uygulanır.

33

Sebze ve sergi pazarında megafonla yayın ve reklam yapmak yasaktır. Aksine hareket halinde 56 TL para cezası alınır.

BÖLÜM 3
İnşaat ve inşaat artıkları ile ammeye ait yerleri bozan ve zarar verenler

34

Cadde, sokak, boş arsa ve meydanlara taş, toprak artığı ve gübre yığmak, dökmek, pis kokan herhangi bir maddeyi sermek ve kurutmak 112 TL

35

Cadde, sokak, meydan, bahçe, ekilmiş tarla ve yarklara başı boş büyük ve küçük baş hayvanları salmak ve bu gibi yerlerde geliş ve gidiş yolu olduğu halde bu gibi yerleri çiğnemek veya talan etmek 56 TL

36

Cadde, sokak, ark ve bahçelerde ağaç sökme veya fidan kırmak ve kesmek 56 TL

37

Belediyeye haber vermeden kaldırım bozanlardan ve ruhsat almadan cadde, sokak ve evlerin avlularına fosseptik çukuru kazanlardan 112 TL

38

Şehir dahilinde ammeye ait tesisleri bozan kıran ve sökenlerden kirletenlerden 112 TL

39

İnşaat ve tamirat iç yapı malzeme artıklarını cadde ve sokaklara dökerek kirleten ve işgal edenlerden 112 TL

40

Cadde ve sokaklara kuyu kazan muhafaza altına almayan ve toprak artıklarını kaldırmayanlardan 168 TL

41

Park ve bahçeleri ile Belediyeye ait süs çiçeklerini koparmak bu gibi yerlere zarar vermek (çocukların velilerine) 23 TL

42

Belediyeye ait süs ve saksıları kırmak ( çocukların velilerine) 23 TL

43

Şehir içinde ve asfalt yolda demir vs. sürüyerek yolları tahrip edenlerden 168 TL (Her türlü motorlu araçlar dahil)

44

Yollara ve caddelere içme ve bahçe suyu salanlardan 56 TL

45

Beldemizin turizm bölgesi olmasından dolayı turistlerin yoğun olduğu otel, motel, pansiyon ve kamp yerlerinin çevresinde turizm sezonu için sabah saat 09.00’dan akşam saat 18.00’a kadar inşaat işi yapılabilir. Bu saatler dışında yapılan iş anında zabıtaca durdurulur aksine davranışta 168 TL

BÖLÜM 4
Bakkal, Lokanta, Kahvehane, Çay Ocağı, Çay Bahçesi, Otel, Motel,  Berber, Kuaföre ilgili genel 
BÖLÜM ve halk sağlığını tehdit eden hususlar

46

Soyulmadan ve yıkanmadan yenecek ve içilecek şeylerin üzerini açık bulunduranlara 56 TL

47

A) Sıhhi muayene cüzdanı almamak veyahut vaktinde muayenesini yaptırmamak 56 TL

 

B) Muayene cüzdansız işçi çalıştırması 23 TL

48

Dükkanların camekanlarını açık bulundurmak (aşçı, tatlıcı, muhallebici vb) 34 TL

49

A) İşyerlerinde iş gömleği giymemek (berber, lokanta, aşçı, tatlıcı kasap kahvehane ve bilimum gıda maddesi satan seyyarlar) 34 TL

 

B) Kırık, çatlak tabak kaşık, çatal,kadeh,fincan vs. bulundurmak ve kullanmak. Görüldüğünde görevli memur tarafından imha edilir. Ayrıca 56 TL

 

C) Kalaysız kap kullanmak ve bulundurmak (aşçı, lokanta, gazino,tatlıcı, muhallebici vb yerlerde) kirli kap kullanılmaz aksine davranışta 112 TL

 

D) Paslanmış kap-kacak kullanan iş yerine 100 TL

 

E) İş yerlerinde işçilerin kılık kıyafeti yırtık, eskimiş ve pis olarak işçi çalıştıranlardan 112 TL

50

Dükkanların dışına müşteriye göstermek için et, sucuk asmak (bilimum iş yerleri) 112 TL

51

Tarifeden fazla ücret alan otel, motel, gazino, lokanta, kahvehane ve emsali yerlerden 168 TL

52

Yırtık yamalı eskimiş ve kirli havlu, peştamal, çarşaf ve yatak takımı kullanan otel, motel, pansiyon, berber, kuaför ve bunun gibi iş yerlerine 68 TL

53

Odalar haricinde karyola ve yere yatak koymak sureti ile müşteri yatıran, otel, motel ve pansiyonlara 112 TL

54

Kırık, boyasız, yırtık, eski sandalye, kanepe, koltuk, masa ve benzerlerini kullanan (lokanta, gazino, kahvehane vb) 56 TL

55

Bilimum iş yerinde muntazam kapalı ve Belediyenin göstermiş olduğu tipte çöp kutusunu bulundurmayanlardan 17 TL

56

Çay ocaklarında eğlence niteliğinde kağıt ve oyun aletleri ile oyun oynatanlardan 112 TL

57

Çöplerini Çöp bidonu çevresine ve cadde sokaklara döken konut ve iş yerlerine 56 TL

58

İlçe merkezinde mahalle aralarında gelişi güzel tatlı imalatı açıp tatlı çıkaran ve piyasaya sürenlere imalat hane kapatılır. Ayrıca 56 TL para cezası yazılır.

59

Gıda maddesi satan iş yerine ek depo ve ardiye kullandıkları yer ruhsata tabidir. Bu yerin ruhsatlı ve bakımlı olması gerekmektedir. Aksine hareket edenlere 56 TL

60

Çöplerini çöp bidonlarına dökmeyip çevresyi kirleten tüm iş yeleri ve kişilere 56 TL

61

Hafta tatili ruhsatına tabi olan işyerlerinin (Pazar günleri faaliyet etmeleri ruhsata tabidir) ruhsatsız çalışanlara 56 TL.

62

Tüm sıhhi muameleye tabii yerlerde çalışan personelin kılık kıyafetine, saç, sakalı, tırnağı, bıyığı temiz ve bakımlı olması şarttır. Aksine müstecir yazılı uyarılıp, uymadığı hallerde kişi başına 12 TL ceza yazılır. Aynı suçu müstecir kendi işlerse 56 TL

63

Kirli pis kağıt ve kağıt kese kullanan bilimum esnaflara 34 TL

64

Komşusundan müsaade almadan evi ve işyeri dışına ocak yaparak çit çekerek, baca borusu uzatarak vs. şekilde komşusunu ve idareyi tedirgin edenlere 112 TL

65

Temizlik sularını cadde, sokak ve açığa akıtmak kesinlikle yasaktır. Aksine hareket edenlere 56 TL

66

Turistik belgeli iş yerlerinin müstecirlerinin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için kalorifer veya diğer ısıtıcı araçlarının sürekli faal tutarak insanların konaklamalarının rahatlatılması zorunluluktur. Aksi hareket eden müstecir hakkında yasal işlem yapılır. 168 TL

67

Tüm iş yerlerinin sınıf statüsüne mutlaka uymaları gerekir. Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenine sevk edilir. Bundan da kasıt haksız kazancın önlenmesi , rekabetin arttırılması ve daha iyi hizmet yapılmasıdır. Aksine hareket edenlere 112 TL

68

Otel, motel, restoran, gazino, konaklama, yeme-içme eğlence ve taranıp temizlenme gibi iş yerlerinde servis hizmetlerinin seri, sağlıklı ve Türk misafirperverliğine yakışır biçimde yapılır. Aksine harekette müstecire 112 TL

69

Umumun yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, yiyip içmesine ve eğlenmesine mahsus olan yerlerde boş olduğu halde müşteri almayanlardan (haklı sebep olmaksızın) 56 TL

BÖLÜM 5
Fırın, Kasap, Mezbane ve Hayvansal Ürünler ve Menşe Şahadet Namesi

70

A)Narhtan ( Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından saptanmasıdır.)fazla fiyatla ekmek satmak ve sattırmak (fırıncı) 560 TL

 

B)Narhtan fazla fiyatla ekmek satmak ve sattırmak (bakkal)112 TL

71

Ruhsatsız Fırın açmak piyasaya ekmek satmak 2.240 TL

 

a) Noksan gramajlı ekmek çıkarıp piyasaya satan fırınlardan 560 TL tekrarı halinde1.120 TL

 

b) Noksan gramajlı ekmek satan bakkallardan 56 TL

72

Evsafı bozuk ekmek çıkarıp piyasaya satan fırınlardan 280 TL

73

Ekmek, simit, peksimet, lahmacun fırınlarında çalışan işçiler hiçbir suretle sağlık veya muayenesi geçmiş olarak çalışamazlar. İş verenler bizzat fiziksel olarak üretime katılıyorsa onlarda da aynı unsur aranır. Aksine davranış da 56 TL

74

Ürettikleri ekmek, peksimet, simit vs. gibi maddeler içinde yabancı unsurlar kesinlikle (kaza ile bile olsa) bulunamaz doğal katkı maddeleri dışında herhangi bir maddenin bulunması durumunda müstecire 280 TL.

75

Üretilen gıda maddeleri ekmek,simit, peksimet, lahmacun vs. gibi yiyecekler içine konulan doğal katkı maddeleri eksik-fazla olamaz. Duruma muhalefet halinde 112 TL

76

Ekmek fırınlarının takım, tezgah ve günlük kullanılan diğer eşyaları sürekli temiz bulundurulur. Fırın içi duvar tavan vs gibi yerlerin badana ve boyası sürekli yapılır. Aksi harekette

 

A) Ekmek fırınlarında 280 TL

 

B) Diğer fırınlarda 280 TL

77

Ekmek fırınlarının çıkarmış olduğu ekmeklerin bakkal bayilerde veya vs. yerlerde artması halinde kalan ekmeği fırınlar geri alır. Ancak tekrar ısıtarak değerlendirme cihetine gidemez durum tespitinde 336 TL

78

Bir fırın işyerine müstecir bulunmadığı veya bulunamadığı zamanlarda iş yerinde idareye karşı sorumlu mutlaka birinin gece ve gündüz hazır olması gerekir. Aksi durumda 56 TL

79

Fırın faaliyette olduğu zamanlarda ses, ısı ve diğer çevreye zarar verecek unsurların izalesi verilen zaman içinde mutlaka yapılır. Isı ve ses yalıtımı mutlaka yapılır. Fırında çıkacak ses 70 desiberi geçemez aksine davranışların tespitinde 168 TL

80

Ekmek, simit, lahmacun fırınlarında kullanılan unlar mutlaka elenir ve hamura kullanılan suyun şehir şebekesi suyu olması şarttır. Bu hususların biri noksan olursa 280 TL ikisi birden noksan olursa 392 TL

81

Mazeretini belirtmeden fırında ekmek çıkarıp fırında satışını yapıp da aslında abone bakkallarına ekmek dağıtmayıp piyasaya ekmek darlığı yapan fırınlara 560 YTL

82

Narhtan fazla fiyata et satan kasaplardan 168 TL

83

Et ve sakatat nakillerinden et ve sakatatların muhafazası, kokuşmaması, bozulmaması, vasfını değiştirmesine mani olacak, içinde önlem alarak etin boyutuna göre değişen büyüklükte ve çapta sıcağa karşı izale edilmiş dondurucu bir nakil aracı veya sanduka ile yapılır. Aksine kese, çuval veya ilkel eşyalar içinde ve açıktan taşınmaz muhalefet halinde 280 TL ceza yazılır ayrıca Veteriner Hekimin raporu sonucu imha edilir.

84

Miadı dolmuş hayvansal ürünler satan bakkal, reyon gibi yerlerde bozuk madde yetkili merci raporunda müstenit imha edilir. Aksine harekette 112 TL para cezası yazılır.

85

Beldemiz turistlik yöredir; bu nedenle bazı turizme dönük yatırımların yoğun olduğu bölgelerde şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besiciliği yapılamaz. Buna bağlı olarak iki adet büyük, iki adet küçükbaş hayvan ahırlarda besleniyorsa ahır ve çevresi her gün muntazam temizlenir ve her on günde her türlü haşerenin üremesini önlemek için ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılır.

 

A) Temizliğe riayet etmeyenlere 168 TL

 

B) İki büyükbaştan fazla mal besleyenlere 280 TL

 

C) İki küçükbaştan fazla mal besleyenlere 56 TL

86

Markasız, etiketsiz ve etiket vasfı değişik sucuk vs. satan iş yerlerine 168 TL

87

Ruhsatsız sucuk imalathanesi açıp piyasaya sucuk satanlardan 280 TL

88

Hazır kıyma satan market, kasap ve iş yerlerine 280 TL

89

Ticari amaçla mahalle aralarında hayvan kesip satanlara (muayenesiz ve damgasız)280 TL

90

A) Menşe Şehadetnamesi ve Sağlık Raporu olmadan hayvansal ürünleri nakledenlerden 280 TL

 

B) Belediyemiz hudutlarında transit geçiş yapan araçlarda bulunan canlı hayvan ve hayvansal mamullerin taşındığı aracın dezenfeksiyon belgelerinin olmaması durumunda 280 TL

 

C) Köfteci, kebapçı, işkembeci, çorbacı gibi iş yerleri yaptıkları yemeğin hayvansal ürünlere dayalı olan kısmının bilhassa dışardan getirilmesi halinde Belediyemiz Veterinerine ibraz etmek suretiyle yemeği yapar ve tüketime sunar aksi davrananlara 112 TL

91

Mezbaneye kestirmek için Menşe Şahadetnamesiz veya Sağlık Raporu olmadan hayvan getiren hayvan sahiplerine 56 TL

92

Et, süt, peynir, tavuk gibi buna benzer kokmuş maddeler satanlara 168 TL para cezası uygulanır zabıtaca imha edilir.

93

Cadde ve sokaklarda arabasına koşulu olduğu halde hayvanları başı boş bırakanlardan 34 TL

94

Cadde ve sokaklarda numarasız tasmasız başıboş köpek gezdirmek ve salıvermek 34 TL

95

Şehir içinde besihane, ahır, hayvan çiftliği kurup çevresini rahatsız edenler men edilir.112 TL ceza kesilir. Men edilmemesi halinde hıfzısıhha yasalarına göre işlem yapılır.

96

Hayvanlara her türlü eziyet edenlere 56 TL

97

Yetkili organların ve Zabıtanın müsaadesi olmadan yerlerde su ürünleri satan balık kooperatifleri, balıkçılar ve kişilere 112 TL

98

Kasap ve marketlerde satılan etlerin parçalandığı durumlarda parçaların üzerinde damganın bulundurulması için dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Aksine harekette 68 TL

99

Beldemize dışarından getirilen et ve et mamullerini satan kasap ve marketler sağlık raporunu göstermek zorundadır. Aksine 280 TL

BÖLÜM 6
L.P.G Tüp gaz bayileri

100

Bilimum iş yerlerinde yangına karşı tedbir almayan ve itfaiye talimatınca gösterilen uygun araçları bulundurmayanlardan 56 TL

101

Tüp bayilerinin perakende satış yerlerinde zabıta talimatnamesinde belirtilen miktardan fazla tüp bulundurulması (boş veya dolu ayrımı yapılmaksızın) 168 TL

102

Dükkanlarda ve bilimum iş yerlerinde tehlikeli madde sattığı halde yangın ikaz levhası ve yangın söndürme cihazı bulundurmayanlardan 168 TL

103

T.S.E damgası bulunmayan boyasız, kırık, çatlak tüp satanlara 500 TL

 

A) Servis yapmadan iş yerlerine takılan tüplerden servis ücreti alınmaz. Alındığı taktirde (tüpü takma mecburiyeti aranır) 23 TL

 

B) L.P.G tüp gaz bayileri perakende satış yerlerinde satmış oldukları tüpleri evlere ve abonelere götürüp takacaklardır. Aksi davranıp takmayanlardan 112 TL

104

Noksan gramajlı gaz satan tüp gaz bayilerine 560 TL

105

L.P.G tüp gaz bayileri için verilen fiyat tarifelerini tespitle görevli organlar dışında bayiler kendileri tarife tanzim edemezler. Resmi organların verdiği tarifeyi uygulamayan bayiler hakkında 336 TL ceza yazılır.

106

L.P.G tüp gaz bayileri abonelerinde bulunan küçük ve büyük tüplerin mutlaka yeni ile değiştirmek zorundadır. Bayiler devraldıkları veya devrettikleri durumda abonelerinde tüpleri kabul etmek zorundadır. Aksine tüp bedeli bayi tarafından ödenir.

107

L.P.G tüp gaz bayileri perakende satış yerleri haricinde (bakkal,market vs.) satış yapamazlar. Aksine hareket edenlerden 112 TL

108

Belediyenin göstermiş olduğu yer haricinde L.P.G tüp gaz deposu bulundurulmaz aksine hareket edenler 1.112 TL

109

L.P.G tüp gaz bayilerine perakende satış yerlerinde herkesin görebileceği bir yere satış fiyatını bildirir levha konması mecburidir. Aksine hareket edenlerden 112 TL.

BÖLÜM 7
Bahçe sulama suyu ve şehir şebekesi suyu

110

Şehir içinde içme suyu ana borularını delen ve kıran veya bozanlardan 560 TL

111

Daimi tesisat yapmak sureti ile başkalarına kendi abonelerinde su verenlere 224 TL

112

Şehir içinde bulunan umumi çeşmeleri kıran ve tahrip edenlere 336 TL

113

Kaçak içme suyu kullanan kişilerden 784 TL

114

Kullanma suyu olarak var olan kuyu suyu, membaa ve çeşmeler Belediyeden izin almadan şahıs işi için kullanılamaz ( bu yerler umuma ait ise) aksine davrananlara 280 TL para cezası uygulanır kullanım men edilir. Hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

115

Sulama suyu (bahçe suyu) Belediyece tanzim edilir bu işi bir civan marifeti ile yapılır. Civandan habersiz kaçak su alıp bahçesinde kullananlarda 224 TL

116

Bahçe suyu kanalını her ne suretle olursa olsun bozan ve yönünü değiştiren diğer bahçelerin sulama işini engelleyen ve kurumasına neden olanlara önce uyarıda bulunarak bozduğu yerin tamiri yaptırılır bahçe bitkisi kurumuşsa bitki bedeli o günkü raiç bedeli üzerinden dört misli fazlası ile tahsil edilir. Ayrıca 56 TL para cezası uygulanır.

BÖLÜM 8
Fosseptik, kanalizasyon ve çevre sağlığını rahatsız edici, tiksindirici çevre temizliği

117

Gündüzleri fosseptik çukuru açıp temizlemek veya taşımak yasaktır. Bu iş gece saat 24.00’dan sonra yapılır. Açılmış çukuru muhafaza etmeyen fener ve lamba takmayanlardan cadde ve sokakları pisletenlerden 56 TL

118

Bir ev, işyeri vs. gibi binaların önünde, yanında ve arkasında kanalizasyon tesisatı geçiyor olduğu halde Belediyemizin ilgili birimine bilgi vermek sureti ile kanalizasyon-fosseptik bağlantı yapılabilir. Ancak bilgi vermeden bağlanması sureti kattiyetle yasaktır.

 

A) Mümkünü varken fosseptiğini kanalizasyona bağlamayıp çevreyi kirleten rahatsız edenlerden 168 TL

 

B) Bilgi vermeden bağlantı yaptığından ötürü bir kanalizasyon arızasına neden olmak 280 TL

119

Kullanılmış sularını açığa akıtarak ve gübre yığınlarının üzerini kapatmayıp sinek ve haşere üremesine sebebiyet verenlere 112 TL

120

Kanalizasyon yan bağlantısı bacaları ile ana bacaları tahrip eden ve kıranlara 280 TL

121

Fosseptik çukurlarını sızdırması halinde bir uyarıya gerek kalmaksızın belli bir süre içinde izale etmeleri gerekmektedir. Aksine sızıntının derecesine göre 168 TL

122

Cadde ve sokakları, umumi yerlere tükürmek, sümkürmek 23 TL

123

Kirli ve pis iş gömlekleri ile cadde ve sokakları dolaşmak, otobüse binmek ve umumi yerlere gitmek ( aşçı,tatlıcı, tamirci, muhallebici, kasap, bakkal vs) 34 TL

124

Cadde, sokaklarda, boş arsalarda, çarşı vb yerlere işemek 28 TL

125

Yüksek sesle havalı korna çalmak, gürültü yapmak, bağırıp çağırmak. Motorlu araçların egzozunu tamir ettirmeyen cadde ve sokaklara çıkarak halkı rahatsız edenlere 56 TL.

126

Hızlı giderek halkın üzerine çamur ve pissu sıçratan araç sürücülerine 56 TL

127

Umumi yerlere bulaşık ve pis kokulu sular dökmek ve döktürmek. 56 TL

128

Sokaklarda lastik sapanla taş atıp çevreyi rahatsız eden çocukların velilerine 23 TL

129

Halkın huzur ve rahatını bozacak fiili ve tiksindirici harekette bulunmak 56 TL

130

Umumi yerlerde halkı rahatsız edici çalgı çalmak şarkı söylemek yasaktır. Aksine hareket edenlere 112 TL

131

Ana caddelerde ve sokaklarda odun kıran ve kestirenlere 56 TL (Bu iş saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılır.)

132

Parkta içki içip uyuyanlardan 23 TL

133

Halkı rahatsız edecek şekilde müzik aleti çalan konut ve iş yerlerine 112 TL tekerrüründe iki katı .

134

Ev ve iş yerlerine hava ve çevre kirliliğine neden olacak is, duman, kimyasal ve biyolojik maddelerin hijyenik usulle izale etmeleri gerekir. Aksine harekette suç derecesine göre 112 TL (ile) 280 TL arası ceza yazılır. Hıfzısıhha raporuna müstehit.

135

Fırın, lokanta, vb. iş yerlerinin bacalarına filtre takmayanlara 280 TL

136

Ev ve iş yerlerine avlu duvarlarının muntazam yapılmış olması uygun biçimde badana boya yapılması lazım aksine 56 TL

BÖLÜM 9
Fahiş fiyat uygulayanlar, ruhsatsız iş yeri açmak, ruhsata aykırı amaç dışı çalışanlar isim ve işlerini bildirir levha

137

Belediyeden ruhsat almadan garaj ve durak açıp ve çalıştırmak (umumi ve hususi) ruhsat alınıncaya kadar kapatılır. 280 TL ceza yazılır.

138

İsim ve işini bildirir levha takmayan tüm iş yerlerine 112 TL

139

Kar haddi, azami satış fiyatları(narht) tespit edilen maddelerin haklı sebebi olmaksızın satıştan imtina eden, kaçıran, saklayan ve satılmış gibi gösterenlerden 112 TL

140

Verilen ruhsat dışında iş yapan( faaliyette bulunan) iş yerlerini 280 TL

141

Açılış ruhsatı almadan iş yeri açıp çalıştıranlardan 336 TL

142

Her türlü Belediye denetimindeki tesislerin fahiş fiyat uygulamaları hakkında 280 TL

BÖLÜM 10
Cadde ve sokakları kirleten garaj dışı park yapan araçlar, dükkan ve iş yeri kaldırımı geliş-geçişini engelleyenlere, cadde ve sokaklarda binalarda nahoş görüntü yaratanlar

143

Park yasağı levhası bulunan yerlerde hiçbir suretle araç park edilmez. Diğer araç ve insan trafiği engellenemez. Buna bağlı olarak gündüz ve gece cadde ve sokak aralarında ve yaya yollarında motorlu ve motorsuz vasıtalar bırakarak işgal edenlere.

 

A) Motorlu vasıtalara 84 TL

 

B) Motorsuz vasıtalara 34 TL

144

Mal satmak için çocuklara sandık, sepet vs. vererek caddeleri işgal etmek ve ettirmek 56 TL

145

Yaya yolları ve kaldırımlara küfe, sandık, sepet vs. koyarak geçişi engelleyenlerden 112 TL

146

Cadde ve sokaklarda gelişi güzel soba borusu, baca vb. şeylerini çıkararak pislik yapan başkalarını rahatsız eden kişilere 56 TL

147

Dükkan ve ticarethane önlerindeki tenteneleri gelip geçmeleri güçleştiren, yırtık ve kirli kullanan iş yerlerine 112 TL

148

Dükkan önünde ve kaldırımda gelişi güzel sandalye ve araç gereç koyarak geliş ve geçişi engelleyenlerden 23 TL

149

Belediye hudutları ve mücavir alan içerisinde bulunan bahçe, tarla, bostan, harman zamanında tarlalara, arsalara, cadde ve sokak kenarlarına, pazaryeri ve parklara az veya çok olsun hayvan salmak veya otlatmak 56 TL

150

Tamir için gelen kamyon otomobil vb araçları cadde sokak ve tamirhane önüne bırakmak sureti ile işgal edenlerden (tamircilerden ) 56 TL

151

Dükkanların önlerinde hayvan satanlar, hayvan nallayanlar dükkan içinde canlı hayvan bulunduranlardan, kasap,cambaz,nalbantlardan vs. 56 TL

152

Halka zarar verecek şekilde pencere, balkon, teras vb yerlere tehlikeli eşya vs. koyanlara 112 TL

153

Çarşı dahilinde cadde ve sokaklarda bulunan ara caddelerdeki ev ve iş yeri önü yollarını süpürmeyen ve temizlemeyenlerden 34 TL

154

Belde dahilindeki arsalarda, cadde ve sokaklarda kerpiç kesmek, tezek dökmek ve kurutmak kemik yakmak vb. pis kokulu eşyaları bulundurmak 112 TL

155

Çarşı dahilinde ve ana caddelerde ki evlerin, ticarethanelerin sıva, badana ve yağlı boyasını yaptırmayanlara 112 TL

156

Binalar üzerinde ve görülen yerlerde her çeşit nahoş görüntü arz eden manzara bulunduranlara 56 TL

157

Mesai saati içinde iş yerini yıkayıp cadde ve sokakları kirletenlerden 56 TL

158

A)Ana cadde ve sokaklarda konut ve iş yerlerinin üzerine pis su akıtanlara 56 TL

 

B) Çamaşır asanlara 34 TL

 

C) Halı kilim silkeleyenlerden 56 TL

BÖLÜM 11
Ölçü ve tartı aletleri, ilan, reklam ve resmi bayramlarda bayrak asmayanlar sanayi sitesi

159

Ölçü ve tartı aletlerinde demir, taş, paket vs. kullananlardan 23 TL (zabıtaca men edilir)

160

Damga yerleri boyalı ve okunmayan ölçü, tartı aletlerini kullananlardan 34 TL

161

Bilimum ölçü ve tartı aletlerini temiz bulundurmayanlardan 23 TL

162

Belediyeden müsaade almadan ve rüsmünü ödemeden sabit veya seyyar olarak sessiz, sesli reklam yapan, ilan yapan, ilan dağıttıranlardan yine Belediyeden müsaade almadan rastgele yerlere afiş ve reklam asan veya dağıtanlardan 56 TL

163

T.C Bayrak kanununa muhalefet edenlerden 56 TL

164

Müsaadesiz yerlere su tamircisi, oto kaporta, hızar, soğuk ve sıcak demirci, ısıtıcı imar atölyeleri vb. iş yeri açıp çalıştırılması halinde 112 TL

BÖLÜM 12
Taksi, minibüs, kamyon ve traktör, motorsiklet, mobilet, bisiklet gibi motorlu ve motorsuz araç trafiği ile ilgili yasaklar ve ceza oranları

165

Belediye zabıtasını kanun ve yönetmeliklerle zorunlu kılan hallerde aşağıda belirtilen yasaklara ceza yazar. Belediye komisyon ve encümen kararı ile yasaklanan yerlere araç park etmek yasaktır. 23 TL

166

Belediyeden izin almaksızın durak açılamaz. Aksine davranışta 224 TL

167

Her türlü unsurları tamam olarak durak açan, ancak resmi organlarca verilen talimatlara muhalefet edenlerden 112 TL

168

5442 sayılı iller idaresi kanununun Belediye Zabıtasına verdiği yetkiye dayanarak şehir içi ve şehirler arası yollarda otobüs, minibüs vs. gibi toplu taşıma araçlarının istihap hadlerini fiyat tarifelerini, geliş ve gidiş saatlerini denetler. Sayılan unsurlardan birinin noksan bulunması halinde 50 TL hepsinin noksan olması durumunda 112 TL

169

Yayaya ve araç trafiğini her ne suretle olursa olsun engelleyen motorlu ve motorsuz araçların tespitinde Belediye Zabıtası trafik polisi ile irtibat kurar ve olumsuz unsuru kaldırır, yasal işlem yapar 45 TL.

170

Taksi durakları otobüs ve minibüs vs. garajları dışında kaçak olarak çalışan taşıt araçları trafik polisi ve vergi dairesi ile iş birliği yaparak trafikten men edebilir. Fakat ısrarla kaçak çalışmaya devam ettiği tespit edildiğinde 34 TL

171

Taksi ve minibüs duraklarında çalışan araçların plakaları vergi kayıt numaraları sürücünün ismi çalışma saatleri durak telefon numaraları mutlak olarak Belediyenin ilgili birimine araç sahipleri veya durak müstecirlerince bildirilir. Aksi hareket edenlere Zabıtaca yasal işlem yapılır. Muhataba 224 TL

172

Belediye sınırları içinde müşterilere fahiş fiyat uygulayan taksi, minibüs v.s. araç sahiplerine 168 TL

173

Boş olduğu halde müşteri ve yük almamak ( her türlü ticari araçlardan) 56 TL

174

Fiyat tarifelerinin tespitinde yetkili organların fiyat tarifelerini bildirip açıklamasından itibaren uymayanlara 34 TL.

175

Beldemiz sınırları içinde toplu taşıma araçlarında L.P.G ile patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan tüm araçlara 56 TL

176

Araçların üzerine yüklemiş oldukları taş, toprak vs yerlerine çadır çekmeden nakliyesini yapıp, cadde ve sokak üzerine döküp yolları kirleten araç sahiplerine 168 TL

177

Toplumun ar ve hayasına aykırı olan bazı mahallelerde açıkta hayvan çiftleştirildiği görülmektedir. Bu durumun önlenmesi için bu işi yapan vatandaşlara işin yanlışlığını beyan ederek caydırıcılık önlemi almaya çalışılacak muhalif tekerrüründe işi yaptırana 168 TL para cezası yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

İnşaat artığı kalörifer kömürü çurufu ile bahçe söküntülerine çöp sayılmadığı için çöp bidonu içine veya dışına dökenlere 56 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Belde merkezinde, mahalle aralarında meskenlerin yakınlarında harman sürüp çevresini kirletip ve çevresinde bulunanları rahatsız edenlere (Belediyeden izinsiz) 112 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Pazarlarda görevlilere işgaliye bedelini ödemeyenlere 34 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

İlgililere haber vermeden ammeye ait yerleri kazıp tahrip edenlere 56 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

İlgililerin göstermiş olduğu yerler haricinde yerlere hafriyat döküp çirkin görünüm yaratanlara 112 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Araçların üzerine çadır çekmeden kum-çakıl, taş vs. taşıyarak caddeleri ve çevresini kirleten araç sahiplerine 168 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Belediyemizden izin almadan aile mezarlığı çevirenlere 168 TL para cezası uygulanır ve yıktırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 13
İlave Maddeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Kaçak et kesimi yapan market ve kasaplara 280 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Belediyemizden izin almadan temel kazı hafriyat yaparak cadde ve sokakları tahrip edip kirletenlere 224 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Badanasız, boyasız ve bakımsız insan sağlığına zarar verecek şekilde iş yeri çalıştıranlara 140 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

Hurda araç ve malzemeleri gelişi güzel cadde ve sokak üzerine bırakarak çevre kirliliği oluşturanlara 112 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189

Yüksek ayarda müzik aleti çalarak ve çevresini rahatsız eden iş yerlerine ve meskenlere 112 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Çalışma saatleri dışında iş yerlerini çalıştırarak çevresini rahatsız edenlere 280 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Çöplerini çöp bidonlarına dökmeyip gelişi güzel yerlere atarak çevre kirliliği yapan iş yerlerine 56 TL meskenler 45 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Hafta tatili ruhsatı olmadan iş yeri çalıştıranlara 56 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Belediyemiz kontrol alanı içinde kalan bölgelere izinsiz olarak kum, çakıl ve toprak ocağı/işletmesi/şantiyesi açanlara 1.680 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Fırınların çıkartmış oldukları ekmeklerin üst üste yaptıkları kontrolde bir ay içinde 3 defa eksik gelmesi halinde fırıncıya 560 TL para cezası uygulanıp, ekmekler toplatılarak %50 indirimli olarak satılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Meskenlerin alt katlarına izinsiz olarak atölye açıp faaliyette bulunanlara 224 TL para cezası uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

İzinsiz olarak ilan basanlara ve dağıtanlara 50 TL para cezası uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Park ve bahçelerde çimler üzerine masa, sandalye, tezgah atıp çimleri tahrip edenlere 34 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Bozuk ölçü ve tartı aleti kullananlara 150 TL muayene yaptırmayanlara 56 TL para cezası ile 1 ay içinde muayene yaptırması için süre verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199

Cadde sokak ve sulama kanalları kenarlarında araç ( otobüs, kamyon yıkayıp) çevreyi kirletenlere 34 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Tekel ürünleri satış izni olup da içki içme yasağı olan mekanlarda içki içirenlere 560 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Güvenlik önlemleri almadan can güvenliğini tehlikeye atarak inşaat yapanlara önce uyarı tekrarında 168 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÖLÜM 14

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR:

 

MADDE 202

Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az beş santimetrelik puntolarla, beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." İbaresinin  yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılması zorunludur.

 

MADDE 203

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde kabahatler yasasının 41. maddesi 1. fıkrası gereği Belediye Zabıta Görevlileri tarafından 25 TL idari para cezası verilir.

 

MADDE 204

Tütün ürünlerinin;

1.) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

2.)  Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

3.) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

4.) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilmesi yasaktır. 69 TL ceza yazılır.

Belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, tarafından 560 TL – 5.600 TL kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 205

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler belediye sınırları içinde belediye encümeni, tarafından 1.120 TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 206

Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler belediye zabıtası tarafından 280 TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 207 

Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz. Bu maddeye göre bu ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni tarafından 5727 sayılı yasanın 5. madde 10. fıkrasına göre 22.400 TL – 112.000 TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

BÖLÜM 14

 YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME 

MADDE-208

Bu talimatnamede maddeler halinde sıralanan emir ve yasaklardan ceza miktarı kanunlar ile belirlenmiş maddeler dışındaki kanunda karşılığı olmayan emir ve yasaklar için 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Madde (Emre aykırı davranış) hükümleri uygulanır.

 MADDE-209

Bu Talimatnamenin yürürlüğe girmesi ile eski Talimatname yürürlükten kalkar.

 MADDE-210

Bu Talimatname TUFANBEYLİ Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde geçerlidir.

MADDE-211

Bu Talimatname Belediye ENCÜMENİNCE onaylanarak yetkili makamların onayına müteakip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 MADDE-212

Bu Talimatnameyi TUFANBEYLİ Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Remzi Ergü

b_200_150_16777215_00_images_baskan_re.jpg
 
 
 
 
            Remzi Ergü, 1971'de Tufanbeyli'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu ilçede bitirdi. Liseyi Adana İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak okudu. 1989 yılında liseden mezun oldu ve aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.1993 yılında fakülteden mezun oldu. 1994 yılından itibaren Tufanbeyli'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı.
          Siyasete 1999 yılında Tufanbeyli Belediye Meclis Üyesi olarak girdi. Ak Parti İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldı.Siyasi çalışmalarına aktif olarak parti içerisinde devam etti. 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Tufanbeyli Belediye Başkanı Adayı oldu. Ancak küçük bir farkla seçimi kaybetti. Siyasi faaliyetlerine parti üyesi olarak devam etti.2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Tufanbeyli Belediye Başkanı Adayı oldu. Seçimi büyük bir farkla kazandı.
           Remzi Ergü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Copyright (c) Tufanbeyli Belediyesi 2014.Tüm Hakları Saklıdır.
Designed by Mustafa Yılmaz