T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R L A R I

Karar Tarihi: 04.06.2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK

MADDE 1-2 Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince 2021 yılı HAZİRAN ayı toplantısını yapmak üzere 04.06.2021 tarihinde saat 15.00 de Meclis Toplantı salonunda toplandı. Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından ve saygı duruşundan sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Ruchan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR,in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Rucan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR’in mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı oylama teklifi.

Karar Sayısı: 2021/39 Gündemin 3.Maddesindeki 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

       Konusu: Gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Bekir ÖZDEMİR’in Kayırcık Mahallesi 139 Ada 5 parseldeki Karğir Temel ve Arsanın Taziye evi Yapılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesine devir ve tahsis ile ilgili Teklif.

Karar Sayısı : 2021 / 40 İlçemiz Kayarcık Mahallesi ve tapunun 139 ada 5 parseldeki 265,53 m2”Karğir temel ve arsa “6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesi gereğince Devir ve Tasfiye Komisyonu tarafından 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı kararı ile Belediyemize devredilen karğir temel ve arsaya Muhtar evi, taziye salonu, düğün salonu ve misafirhane gibi çok amaçlı tesis yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 03.06.202 tarih ve 53292 sayılı yazına istinaden Meclis Üyesi Bekir ÖZDEMİR’in tarafından gündeme alınması için teklif verildi. Gündeme alınarak İmar ve Şehirçilik Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Konusu: Gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Hasan DEMİRER’nın Çatalçam Mahallesi 157 Ada 9 parseldeki Dükkan Avlusu ve Arsasının Taziye evi Yapılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesine devir ve tahsis edilmesi için gündeme alınması Teklifi.

Karar Sayısı : 2021 / 41 İlçemiz Çatalçam Mahallesi ve tapunun 157 ada 9 parseldeki 423,29 m2”Dükkan, Avlusu ve arsası “6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesi gereğince Devir ve Tasfiye Komisyonu tarafından 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı kararı ile Belediyemize devredilen karğir temel ve arsaya Muhtar evi, taziye salonu, düğün salonu ve misafirhane gibi çok amaçlı tesis yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 03.06.202 tarih ve 53542 sayılı yazına istinaden Meclis Üyesi Hasan DEMİRER tarafından gündeme alınması için teklif verildi.Gündeme alınarak İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Konusu: Covit-19 salgın hastalık nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapalı kalan iş yeri sahiplerine nakdi yardım yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi Teklifi.

Karar Sayısı: 2021/42 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Ayrıca 15. Maddesinin a) bendinde "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak." denilmekte olup Yukarıda belirtilen hususlar ışığında ek listede bulunan 83 iş yerine gerekli yardımların yapılması uygun görüş raporu ile bildirilmiş olup. Yapılan oylama neticesinde gerekli yardımların yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale dilmesine Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Covit-19 salgın hastalık nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapalı kalan iş yeri sahiplerine nakdi yardım yapılması teklifi.

Karar Sayısı: 2021/43 Palan ve Bütçe Komisyonunun 04.06.2021 gün ve 10 sayılı raporunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Ayrıca 15. Maddesinin a) bendinde "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak." denilmekte olup Yukarıda belirtilen hususlar ışığında ek listede bulunan 83 iş yerine gerekli yardımların yapılması uygun görüş raporu ile bildirilmiş olup. Yapılan oylama neticesinde gerekli yardımların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

          Konusu: Kayırcık Mahallesi 139 Ada 5 parseldeki Karğir Temel ve Arsanın Taziye evi Yapılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesine devir ve tahsis ile ilgili Teklif.

Karar Sayısı : 2021 / 44 İlçemiz Kayarcık Mahallesi Köyiçi mevkii 139 ada 5 parseldeki 265,53 m2 yüz ölçümlü “Kargir Temel ve Arsa” vasıflı taşınmazın tahsisi için İmar ve Şehircilik Komisyonundan gelen 04.06.2021 gün ve 11 nolu raporuna istinaden ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre Taziye Evi yapımı için 2 yıl süreli olarak Adana Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi gereğince tahsisinin yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

          Konusu: Çatalçam Mahallesi 157 Ada 9 parseldeki Dükkan Avlusu ve Arsasının Taziye evi Yapılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesine devir ve tahsis ile ilgili Teklif.

Karar Sayısı : 2021 / 45 İlçemiz Kayarcık Mahallesi Köyiçi mevkii 157 ada 9 parseldeki 423,29 m2 yüz ölçümlü “Dükkan, Avlusu ve Arsa” vasıflı taşınmazın tahsisi için İmar ve Şehircilik Komisyonundan gelen 04.06.2021 gün ve 12 nolu raporuna istinaden ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre Taziye Evi yapımı için 2 yıl süreli olarak Adana Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi gereğince tahsisinin yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

5-Temmuz ayı Meclis toplantısının 02.07.2021 Tarihinde Saat 15,00 de yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

6-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından saat 16:30’ da oturum kapatıldı

Remzi ERGÜ                 Mustafa DEMİRTAŞ                    Kazım KARAŞOĞLU

Meclis Başkanı                        Kâtip                                             Kâtip