T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

MECLİS KARAR KÂĞIDI

Karar Tarihi: 17.05.2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalattin ÖZTÜRK

MADDE 1-2 Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince 2021 yılı MAYIS ayı toplantısını yapmak üzere 17.05.2021 tarihinde saat 15.00 de Meclis Toplantı salonunda toplandı. Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından ve saygı duruşundan sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN’ın mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı oylama teklifi.

Karar Sayısı: 2021/ 35 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ; Gündemin 3 üncü maddesindeki Bir önceki 2021 yılı Nisan ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanaklarını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 yılı Nisan ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanakları üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: 2020 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesabı ile ilgili teklif.

Karar Sayısı: 2021/ 36 -Gündemin 4.üncü maddesine istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince Belediye Mali Hizmetler müdürlüğünce hazırlanıp Başkanlık makamına sunulan Bütçe Kesin Hesabı 20.04.2021 tarih ve 26 nolu encümen kararı ile onaylanarak 17.05.2021 tarihinde yapılacak olan Meclis toplantısında 06.05.2021 tarih ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2021/9 nolu Komisyon Raporu görüşülmek üzere Meclis Üyesi Kazım KARAŞOĞLU tarafından meclise sunuldu, 2020 yılı Bütçe Gelir ve Gider Kesin hesabı ile ilgili tanzim edilen tutanak mecliste okundu, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Ali Alcı ve Üye Mustafa DEMİRTAŞ’ın uygun görüş bildirerek tanzim edilen tutanak imzalandığı, Komisyon Üyesi Bekir ÖZDEMİR’in “Kesin Hesabın uygun olmadığı şerhi” ile imzaladığı. 2020 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin hesabı Meclisimizce bölüm bölüm incelendi.

A-GELİR KESİN HESABI CETVELİ

Gelir Türü

2020 Yılı Bütçe İle Tahmin Edilen

2019 'den devir

2020 Yılı tah.

Toplam Tahakkuk 2020

2020 Yılı Tahsilat

2021 'ya Devir

01-Vergi Gelir.

1.383.593,00

1.095.540,81

33.720,51

1.129.261,32

246.132,45

883.128,87

03-Teşeb. Ve Mül. Gelir.

650.503,00

847.423,81

245.611,90

1.093.035,71

255.573,32

837.462,39

04- Alınan Bağış ve Yadımlar

3.542.517,00

0,00

243.468,16

243.468,16

243.468,16

0,00

05- Diger Gelirler

16.760.734,00

284.331,42

20.695.031,31

20.979.362,73

20.080.385,89

898.976,84

06-Sermaye Gelirleri

1.062.653,00

39.718,42

87.854,11

127.572,53

84.726,00

42.846,53

TOPLAM

23.400.000,00

2.267.014,46

21.305.685,99

23.572.700,45

20.910.285,82

2.662.414,63

B-GİDER KESİN HESABI CETVELİ

Bütçe Eklenen Düşülen Tahakkuk eden İptal edilen

01- Personel Giderleri

2.380.100

164.300,00

85.013,00

1.836.819,38

543.280,62

02- Sos. Güv. Kur. Gid.

389.460

713,00

0,00

249.643,46

139.816,54

03- Mal ve Hizmet Alımları

11.190.040

592.328,60

1.560.228,60

7.900.797,32

3.289.242,68

04- Faiz Giderleri

20.000

150.000,00

0,00

134.404,34

114.404,34

05- Cari Transferler

5.741.600

1.417.900,00

0,00

7.111.376,72

1.369.776,72

06- Sermaye Giderleri

2.443.800

550.000,00

0,00

1.861.413,22

582.386,78

07- Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09- Yedek Ödenek

1.235.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00

1.235.000,00

TOPLAM

23.400.000,00

2.875.241,60

2.875.241,60

19.094.454,44

4.305.545,56

 

TL. Olarak gerçekleştiği görülerek 2020 yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı yukarıda olduğu şekilde 5393 sayılı yasanın 64. maddesi gereğince Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİREL ve Fuat GÖKDEMİR’in 4 red oyuna karşılık Başkan Remzi ERGÜ, Meclis üyeleri Kazım KARAŞOĞLU, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruchan DEMİREL, Miktat KEÇE, Ali ALCI nın 6 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Konusu: Yenicami Mah. Göz Mevkiinde bulunan ve ismi olmayan Sokak’a İsim verilmesi teklifi.

Karar Sayısı: 2021/ 37 -Gündemin 5.nci maddesine istinaden İlçemiz Yenicami Mahallesi, Göz Mevkiinde bulunan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ekli Krokide gösterilen İmar Planında Rekreasyon Alanının Doğu tarafında kalan, Sabancı Caddesinden başlayıp Önce Vatan Caddesine kadar olan yola; Eğrek Sokağı verilmesine Meclis Üyelerince oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Konusu: Yenicami Mah. Göz Mevkiinde bulunan ve ismi olmayan Sokak’a İsim verilmesi teklifi.

Karar Sayısı: 2021/ 38 -Gündemin 5.nci maddesine istinaden İlçemiz Yenicami Mahallesi, Göz Mevkiinde bulunan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ekli Krokide gösterilen Önce Vatan Caddesinden başlayıp İmar Planında Rekreasyon Alanı olarak ayrılın alanların ortasından geçen yola Geçit sokağı İsimlerinin verilmesi Meclis Üyelerince oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-Haziran ayı Meclis toplantısının 04.06.2021 Tarihinde Saat 15,00 de yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

7-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından saat 16:00’ de oturum kapatıldı.

Remzi ERGÜ                  Mustafa DEMİRTAŞ               Kazım KARAŞOĞLU

Meclis Başkanı                        Kâtip                                       Kâtip