2021 Ocak Meclis Kararı

 

T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R L A R I

Karar Tarihi: 08.01.2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK.

                          

MADDE 1-2 Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşması ve saygı duruşundan sonra yapılan yoklama neticesinde tüm Meclis üyelerinin tam olarak toplantıya katıldığı görülerek toplantıya başlandı.

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı oylama teklifi.

Karar Sayısı: 2021/01 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ; Gündemin 3. Maddesindeki 2020 Yılı Aralık ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2020 Yılı Aralık ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı Meclis üyelerince oy Birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Meclisin Toplantı gününü belirlenmesi teklifi.

Karar Sayısı : 2021/2 Gündemin 4. Maddesinde yer alan konuya geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince, 2021 yılı Meclis toplantılarının Meclis üyelerinin belirlediği gün ve saatte toplanmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Encümen Toplantısının Haftanın hangi gün ve saatte yapılacağı teklifi.

Karar Sayısı : 2021 3 Gündemin 5. Maddesinde yer alan konuya geçildi. Meclis Üyesi Miktat KEÇE tarafından verilen teklif neticesinde 2021 yılı Encümen toplantısı her hafta Salı günü saat 10:30 da yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği karar verildi.

.

Karar Konusu: 2021 Yılı’ na ait meclisin hangi ayda tatil edileceği teklifi.

Karar Sayısı : 2021 / 4 Gündemin 6 .Maddesinde yer alan konuya geçildi. Meclis Üyesi Ali ALCI tarafından verilen teklif neticesinde 2021 yılında Meclisin tatil edilmemesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Denetim komisyonu kurulması ve huzur hakkının belirlenmesi teklifi.

Karar Sayısı : 2021 / 5 Gündemin 7. Maddesinde yer alan İlçe Nüfusun 17.000 olmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu kurulması ve Huzur hakkının belirlenmesi konusu görüşüldü. Meclis Başkanı Remzi ERGÜ Siyasi parti guruplarına adayların belirlenmesi için 1 dk süre verdi ve süre sonunda AK Parti adına Meclis Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ tarafından verilen teklif neticesinde Denetim Komisyon üyeliğine; Miktat KEÇE, Kazım KARAŞOĞLU, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) adına Meclis üyesi Celalettin ÖZTÜRK tarafından veril teklif neticesinde Bekir ÖZDEMİR’ ın  aday oldukları başka adayın olmadığı için Meclis Başkanı söz alarak adayların Komisyon Üyeliğine denk olduğundan açık oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu Miktat KEÇE, Kazım KARAŞOĞLU, Bekir ÖZDEMİR’ in oy birliği ile Denetim Komisyon üyesi olarak seçildi. Ayrıca Denetim Komisyonu üyelerine Huzur Hakkı olarak üst sınır olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince 2000 gösterge rakamının 2021 yılında Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayı çarpımı sonucu bulunan rakamı geçmemek üzere (yevmiye olarak) ödenmesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu:  Sözleşmeli Tam Zamanlı Personel Çalıştırılması teklifi.                   

Karar Sayısı : 2021 /6 Gündemin 8. Maddesinde bulunan 2021 takvim yılı ile sınırlı olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadro cetvelinde münhal bulunan  çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel çalıştırılması için , 2021 takvim yılı ile sınırlı olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (1) adet Ekonomi, (1) adet Programcı , (2) adet Tekniker , (1) adet Mühendis ile (1) adet Eğitmen kadrolarında sözleşmeli Personel olarak Unvan bazında  çalıştırılmalarına, Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Ücretinin  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı için Unvan bazında belirleyeceği  sözleşmeli ücret cetvelinde  ücret tavanını geçmemek üzere aylık ödeme yapılmasına. Tam zamanlı sözleşmeli personel ile Belediye Başkanı arasında yapılacak sözleşmenin birer suretinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Sözleşmeli Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılması teklifi.

Karar Sayısı : 2021 /7-Gündemin 9. Maddesinde bulunan 2021 takvim yılı ile sınırlı olmak üzere Belediyemizin Hukuk  işlerini takip etmek ve  Belediyenin görevlendireceği tüm dava ve takipler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan boş kadroda  kısmı zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına, Çalıştırılacak kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatın T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı için belirleyeceği  Avukat  ücret cetvelinde  ücret tavanını geçmemek üzere ödeme yapılmasına. Avukat ile Belediye Başkanı arasında yapılacak olan kısmı zamanlı sözleşmenin yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: İhtisas komisyonuna huzur hakkının belirlenmesi teklifi.

Karar Sayısı : 2021 /8 Gündemin 10. Maddesinde yer alan İlçe Nüfusun 17.000 olmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu Huzur hakkının belirlenmesi konusu görüşüldü. İhtisas Komisyonu üyelerine Huzur Hakkı olarak 2021 yılında Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince ( Yevmiye olarak ) İhtisas Komisyon üyelerine huzur hakkı olarak ödenmesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Geçici Mevsimlik İşçi Çalıştırılması ve vize işlemleri ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 16.12.2020 tarih 369 sayılı teklifi.

Karar sayısı:2019/ 9 Gündemin 11. Maddesinde bulunan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi (Değişik fıkra: 12/01/2008-26754 S.R.G. Yön./1. md.) çerçevesinde yetkili meclislerden geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur.5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3. maddesine istinaden; Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Meclis tarafından onaylanan Norm Kadroda belirtilen 88 adet memur kadrosunun %20'si oranında 2021 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 18x5.29 = 95 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi olarak çalıştırılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Denge sözleşmesi ve toplu sözleşme Yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi.

Karar Sayısı : 2021/ 10 Gündemin 12. Maddesindeki Denge Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme yapılmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2019 tarih ve 226 sayılı olur yazısına istinaden 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ nın 53. Maddesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalıları ve Toplu Sözleşme Kanunun, 375 sayılı KHK’ nin  Ek 15. Maddesi, 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Haklara Dair Toplu Sözleşme, ile Belediyemizde 657 Sayılı DMK’ na tabi çalışan Memurların ile 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Sözleşmeli çalışan personellerinde ekonomik durumunu iyileştirmek, aynı işi yapan personeller arasındaki ücret dengesini ve adaletli ücret dağılımını sağlayarak, iş barışını temin etmek ve bu sayede idarenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak amacıyla; maaşlarında iyileştirme yapmak için Belediye ve yetkili sendika ile Denge sözleşmesi ve Toplu Sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Remzi ERGÜ’ nün yetkilendirilmesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Boş kadro Unvan ve Derece değişikliği teklifi 

Karar Sayısı: 2021 /11-Gündemin 13. maddesinde bulunan 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesine göre Belediye ve bağlı kuruluşlar ile ilgili Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği Belediyemizin Memur boş kadro unvan ve derece değişikliği cetvelin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere neticesinde  (II) sayılı cetveldeki 9. Derecedeki Topograf kadrosunun kaldırılarak 8.Derecedeki Mühendis kadrosu ile unvan ve derece değişikliklerinin yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Boş kadro Unvan ve Derece değişikliği teklifi 

Karar Sayısı: 2021 /12 -Gündemin 14. maddesinde bulunan 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesine göre Belediye ve bağlı kuruluşlar ile ilgili Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği Belediyemizin Memur boş kadro unvan ve derece değişikliği cetvelin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere neticesinde  (IV) sayılı cetveldeki 12. Derecedeki Memur kadrosunun kaldırılarak 8. Derecedeki Eğitmen kadrosu ile unvan ve derece değişikliklerinin yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinin Pandemi nedeni ile kapalı kaldığı süre boyunca tahakkuk eden kira alacaklarının silinmesi ve vadesi geçmiş borçların 11.07.2021 ayına kadar 6 (Altı) ay ötelenmesi teklifi. 

Karar Sayısı: 2021 /13-Gündemin 15. maddesinde yer alan Belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinin Pandemi nedeni ile kapalı kaldığı süre boyunca tahakkuk eden kira alacaklarının silinmesi ve vadesi geçmiş borçların 11.07.2021 ayına kadar 6 (Altı) ay ötelenmesi teklifi Meclis Üyesi Kazım KARAŞOĞLU’nun teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmesi Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

16-Şubat ayı Meclis toplantısının 05.02.2020 tarihi saat:15:00’da yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

17-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

18-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından toplantıya 15:30 da son verildi. 08.01.2021

        Remzi ERGÜ                         Ruchan DEMİRER                   Ali ALCI  

       Meclis Başkanı                             Kâtip                                        Kâtip