T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R L A R I

Karar Tarihi: 02.07.2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Meclis 1.Başkan V. : Ali ALCI

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK

MADDE 1-2 Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince 2021 yılı TEMMUZ ayı toplantısını yapmak üzere 02.07.2021 tarihinde saat 15.00 de Meclis Toplantı salonunda toplandı. Meclis 1. Başkan V. Ali ALCI tarafından yapılan açılış konuşmasından ve saygı duruşundan sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Belediye Başkanı Remzi ERGÜ, Meclis üyesi Ruchan DEMİRER ‘in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Belediye Başkanı Remzi ERGÜ, Meclis üyesi Ruchan DEMİRER’in mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

  1. Konusu: Meclis ı ile Meclis Toplantı Tutanağı oylama teklifi.

Karar Sayısı: 2021/ 46 Gündemin 3.Maddesindeki bir önceki 2021 yılı Haziran ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 yılı Haziran ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı üzerinde yapılan düzeltmeden sonra tadilen meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Arsa Satışı ile ilgili Dilekçenin Komisyona Havale Teklifi

Karar Sayısı : 2021/47 Gündemin 4-5-6-7-8 ve 9. Maddelerinde bulunan Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 29.06.2021 tarih ve 1060 sayılı Başkanlık oluru ile Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen Saniye ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 187 ada 2 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (718,49, m2) lik arsanın, Akif ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 101 ada 133 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (682,06 m2) lik arsanın, Emin ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 101 ada 131 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (692,73 m2) lik arsanın, Mustafa ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 101 ada 132 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (687,51 m2) lik arsanın, İsmail ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 101 ada 130 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (774,89 m2) lik arsanın, Ümmügülsüm ERTUĞRUL tarafından verilen 24.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden Yamanlı Mahallesi 187 ada 1 parselde bulunan Belediyemiz adına, Tufanbeyli Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilen (756,11 m2) lik arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince, açık ihale usulü ile satışı yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e maddesi gereğince Yapılan açık oylamada. Arsa Satışı için İmar ve Şehircilik ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilmesine Meclis üyelerince oy birli ile karar verildi.

Karar Konusu: Yeni Belediye logosu Değişimi Teklifi.

Karar Sayısı: 2021/48 Gündemin 10. Maddesinde bulunan Belediye loğosunun değişimi için Yapılan görüşmede logo bilgilerinin eksik olması nedeni ile idareye iade edilmesi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

11-Ağustos ayı Meclis toplantısının 06.08.2021 Tarihinde Saat 15.00 de yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

12-Meclis 1. Başkan V.Ali ALCI tarafından saat 16:30’ de oturum kapatıldı.

Ali ALCI                                          Mustafa DEMİRTAŞ                                         Kazım KARAŞOĞLU

Meclis 1.Başkan V.                           Meclis Katibi                                                   Meclis Katibi