SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

 

TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tufanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No

Pozisyon

Pozisyon Adedi

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan

İstihdam Edileceği Birim

1

Veteriner

1

Veterinerlik Fakültesi Mezunu olmak

Fen İşleri Müdürlüğü

2

Harita Mühendisi

1

Harita Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Tufanbeyli İlçe Nüfusuna kayıtlı olmak.
 7. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  1. Nüfus kayıt örneği ve İkametgâh Belgesi
  2. Adli Sicil Belgesi
  3. Diploma fotokopisi
  4. Yazılı Dilekçe

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

a. Adaylar 10/03/2021 – 20/03/2021 tarihleri arasında Tufanbeyli Belediye Başkanlığına yazılı olarak başvurabileceklerdir.

b. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tufanbeyli Belediye

         Başkanlığı