T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

2.POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk

4.2. Doğruluk ve Güncellik

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenme

4.4. İşlendikleri Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

5.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

5.3. Kişisel Verilerin Aktarılması

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

6.1. Kişisel Verilerin Korunması

6.1.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

6.1.2. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari Tedbirler

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

7. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

8.1. Başvuru Konusu

8.2. Başvurunun Yöntemi, Başvurunun Gerçekleştirileceği Adres, Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

8.3. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvurulara Cevap Verme Süresi ve Usulü

8.4. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvuru Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

8.5. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvuru Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

9. TUFANBEYLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

9.1. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

9.2. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Amacı

9.3. Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Bilgilendirmenin Yapılması

9.4. Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

10. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KOMİSYONU

11. YÜRÜRLÜK

 

 

1.GİRİŞ

Tufanbeyli Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasın hususlarında azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle vatandaşlar, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve diğer 3.kişiler olmak üzere kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu ve Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden sair mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.

2.POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

Bu Politikanın temel amacı Tufanbeyli Belediyesi tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin saklanması ve korunmasına yönelik benimsenenprosedürler ve ilkelere ilişkin açıklamalarda bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmektir. Bununla birlikte işbu politika ile hedeflenen; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum için aşağıda detaylı olarak açıklanan temel ilkeler çerçevesinde getirilen düzenlemelerin Tufanbeyli Belediyesi bünyesinde tüm çalışanlar tarafından da etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

Vatandaşlar, kurum çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler, hizmet sağlayıcıları, ve diğer 3. Kişilere ait kişisel veriler bu politikanın kapsamında olup Tufanbeyli Belediyesi tarafından otomatik veya bir kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerde bu politika uygulanır.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli ve ya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan

Tufanbeyli Belediyesi Personeli

Çalışan Adayı

Tufanbeyli Belediyesi’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Tufanbeyli Belediyesi incelemesine sunmuş gerçek kişiler

Hizmet Sağlayıcı

Tufanbeyli Belediyesi’ne belirli bir sözleşme kapsamında hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan haklarına ilişkin taleplerini iletecekleri başvuru formu.

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, KVK Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Veriyi Silme

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.

Veriyi Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.

Ziyaretçi

Tufanbeyli Belediyesi’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Tufanbeyli Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler KVKK’nın 4.maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir.

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk

Tufanbeyli Belediyesi kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemeyi temel ilke edinmiştir. Bu kapsamda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen tüm veri işleme faaliyetleri; Anayasa ve KVKK başta olmak üzere tüm mevzuat hükümlerine ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.

4.2. Doğruluk ve Güncellik

Tufanbeyli Belediyesi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kurumumuz kişisel veri işleme faaliyetini yürütürken, işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaya yönelik sistem ve sürece sahip olup ilgili kişilerin gerektiğinde Tufanbeyli Belediyesine başvuruda bulunarak kişisel verilerini doğru ve güncel tutmalarını mümkün kılar.

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenme

Tufanbeyli Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler meşru amaçlarla ve hukuka uygun sınırlar çerçevesinde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesinden önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

4.4. İşlendikleri Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Belediyemiz tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak

ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin

işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esas olup ileride ihtiyaç duyulacağı varsayımıyla kişisel veriler toplanmamaktadır ve işlenmemektedir.

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veyaverilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Tufanbeyli Belediyesi, verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

5.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Tufanbeyli Belediyesi, kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızasına dayanarak veya KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen, açık rıza aranmaksızın da kişisel verilerin işlenebileceği hallerden birinin varlığı halinde işlemektedir.

Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası

olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Tufanbeyli Belediyesi, işlendiğinde kişilerin daha büyük mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVKK “özel nitelikli kişisel veri” olarak sayılan kişisel verilerin işlenmesinde, korunmasında ve saklanmasında azami hassasiyet göstermektedir.

Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızınişlenebilmektedir:

- Kamu sağlığının korunması,

- Koruyucu hekimlik,

- Tıbbî teşhis,

- Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

5.3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tufanbeyli Belediyesi; veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’dabelirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Kişisel veriler, Politika’da belirtilen amaçlara uygun olarak denetim faaliyetleri çerçevesinde denetleyici kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde bulunan tedarikçi ve iş ortaklarımıza, iş süreçlerinde yer alan ilgili iştiraklere, hizmet tedariki yapılan gerçek ve tüzel kişilere veya hizmet verilen 3.kişilere KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara ve amaçlara uygun şekilde aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Tufanbeyli Belediyesi, KVK Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarakerişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

6.1. Kişisel Verilerin Korunması

6.1.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

Tufanbeyli Belediyesi Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin aşağıda sayılan teknik tedbirleri almaktadır :

 1. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir
 2. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 3. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır
 4. Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir
 5. Kullanılan tüm yazılım ve donanım ürünleri orijinal ve lisanslıdır.
 6. Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programı kullanılmaktadır.
 7. Teknik konularla ilgili sistem zafiyetlerinin kontrolü düzenli olarak alanında uzman personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.
 8. Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır

6.1.2. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari Tedbirler

Tufanbeyli Belediyesi Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin aşağıda sayılan teknik tedbirleri almaktadır:

 1. Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 2. Çalışanlar, KVKK kanunu kapsamında gereken eğitimleri almaktadır.
 3. İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Tufanbeyli Belediyesi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleritasarlanmakta ve uygulanmaktadır
 4. Tufanbeyli Belediyesi ile çalışanları arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelerle Tufanbeyli Belediyesi talimatları ve kanunlarla getirilen istisnalar dışında kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmaktadır.
 5. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarakbaşkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve buyükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusundabilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütleralınmaktadır.
 6. Tufanbeyli Belediyesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığıkişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişiselverilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendikuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 7. Belediye, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkalarıtarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ve en geç 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVKK’nın 6.maddesinde özel nitelikli kişisel veriler ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrikve genetik veriler olarak sayılmış olup bu veriler nitelikleri itibari ile kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa yol açabileceğinden, Tufanbeyli Belediyesi tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması için hassasiyet gösterilmektedir ve buna ilişkin olarak teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

7. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin eldeedilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5.KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

Tufanbeyli Belediyesi, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma metni hazırlamış olup internet sitesi üzerinden kolayca erişime sunulmuştur.

8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Tufanbeyli Belediyesi KVKK hükümlerine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve bu kapsamda internet sitesi üzerinden kolayca erişime sunulan aydınlatma metinleri ile ilgili kişileri KVKK’nın 11.maddesinde sayılan hakları hususunda bilgilendirmektedir.

Tufanbeyli Belediyesi ilgili kişilerin haklarını kullanabilmeleri için azami özeni göstererek gerekli imkan ve olanağı sağlamaktadır. İlgili kişilerin taleplerini kolayca iletebileceği “veri sorumlusuna başvuru formu” hazırlanmış olup internet sitemiz üzerinden kolayca erişime açılmıştır.

8.1. Başvuru Konusu

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler Tufanbeyli Belediyesi’ne başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Web sitesi çerezleri gibi otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktığı takdirde itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda oluşan zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına sahiptir.

8.2. Başvurunun Yöntemi, Başvurunun Gerçekleştirileceği Adres, Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim kanalları ve yöntem aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Başvurunun Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Elden Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.)

Tufanbeyli Belediyesi Tufanbeyli Adana

Zarfın Üzerine

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Tufanbeyli Belediyesi Tufanbeyli Adana

Tebligat Zarfına

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak KEP yolu ile gönderim

tufanbeylibelediyesi @hs01.kep.tr

E-Postanın konu bölümüne

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

8.3. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvurulara Cevap Verme Süresi ve Usulü

Tufanbeyli Belediyesi, veri sahibi ilgili kişinin talebini usulüne uygun şekilde iletmesi durumunda talebi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunun herhangi bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden talep edilecektir.

8.4. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvuru Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Tufanbeyli Belediyesi başvuruda bulunan kişinin, kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek, kişisel verilere ilişkin talebe yönelik başvurulara en kısa sürede cevap verebilmek ve talebin niteliğine göre kurum içerisinde gereken araştırmayı yapabilmek adına başvuru sahibinden ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası ve adres bilgileri ile Tufanbeyli Belediyesi ile ilişkisine yönelik bilgileri talep eder. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8.5. Tufanbeyli Belediyesi’nin Başvuru Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Belediye aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu,gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

-Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomikve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

-Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

-Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması

-Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

9. TUFANBEYLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

9.1. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Tufanbeyli Belediyesi’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla hizmet sunulan ve bu hizmetlerin yürütüldüğü yer, bina ve tesis girişinde ve içerisinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti ile kişisel veri işlenmektedir. Bu kapsamda Tufanbeyli Belediyesi KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun hareket etmektedir.

9.2. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Amacı

Tufanbeyli Belediyesi tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin yürütülmesindeki amaç güvenliğin sağlanması olup bu kapsamda işlenen kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

9.3. Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Bilgilendirmenin Yapılması

Kamera ile izleme faaliyetlerine yönelik olarak izlemenin yapıldığı alanların girişlerinde izleme yapıldığına ilişkin katmanlı bilgilendirme yöntemi ile aydınlatma yapılmaktadır. Bina içerisinde, güvenliğin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat kamera sistemleri ile izleme yapıldığına ve kayıt altına alındığına dair katmanlı aydınlatma metinleri bina girişine, bina içerisinde ilgili kişiler tarafından kolayca fark  edilecek şekilde izlemenin yapıldığı alanlara monte edilen bilgi panoları ile yerleştirilmiş olup detaylı bilgi ve aydınlatma için Tufanbeyli Belediyesi Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metnine internet sitemiz üzerinden kolayca erişilebilir.

9.4. Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Tufanbeyli Belediyesi, kamera kaydı ile elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır. İzleme sonucunda elde edilen bilgilere ve muhafaza ortamına yalnızca bu hususta yetkili olan kişiler erişebilmektedir.

10. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KOMİSYONU

Tufanbeyli Belediyesi KVKK çerçevesinde irtibat kişisi atamıştır ve çalışanlar arasında …..kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’na irtibat kişisi başkanlık eder.

Komisyon Tufanbeyli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tüm veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uyumluluğunu sağlamayı hedefler ve bu amaçla Tufanbeyli Belediyesi’nin birimlerini denetler. Kişisel verilerin korunmasında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimler sonucunda gerekli durumlarda ilgili birimleri uyararak üst yönetimi durumdan haberdar eder.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan ilişkiler ve ilgili kişilerin Tufanbeyli Belediyesi’ne başvurularının organizasyonu ve bu başvuruların yasal süre içerisinde sonuçlandırılması irtibat kişisinin sorumluluğundadır.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Tufanbeyli Belediyesi Başkanı tarafından kabul edilip duyurulma tarihinden itibaren yürürlüğe girer.